Hebrew
Hebrew

ללמוד כיצד להגדיר, להפעיל ולתכנת את מוצרי טלפייר

טלפייר עושה את מירב המאמצים על מנת להקל על קהל לקוחותיה בתכנות, תפעול והגדרת מוצרי טלפייר
תוכלו תמיד לפנות אלינו בשאלות נוספות.
גלאי קרן TBD-8100
סרטון הדרכה

TSA-1000
תכנות ממסר ניתוק בהצלבת אזורים ברכזת

TSA-1000
חיבור והגדרת כרטיס הרחבת 4 אזורים ברכזת

TSA-1000
הגדרת מצב בדיקה ברכזת

TSA-1000
נטרול התקנים ברכזת

TSA-1000
תכנות כיבוי ברכזת

ADR-3000
ביטול תקלת כיבוי הופעל

ADR-3000
תכנות מוצא כיבוי ברכזת

TSA-1000
ביטול נעילת מקשים ברכזת

חייגן
הגדרת חייגן טלפייר לרכזות אזוריות

חייגן
הקלטת הודעה בודדת בחייגן

חייגן
תכנות מספרים בחייגן

TBD 50 גלאי קרן
התקנת גלאי קר