Homeדף הבית  ›  מודולים ואביזרים  ›  יחידות כתובתיות
  • מיוצר בישראל
  • Standart CE

יחידות כתובתיות

לטלפייר מגוון רחב של כרטיסי מוצא ומבוא כתובתיים

לטלפייר מגוון רחב של יחידות כתובתיות, בין היתר:

741-ADR כרטיס מוצא ממסר יחיד כתובתי

מדובר בממסר "מגע יבש" ניתן לחיבור NC,NO.

באמצעות כרטיס זה ניתן לבצע ניתוקים של לוחות חשמל, הפעלת מפוחים, הורדת מעליות ושאר דיווחים.

הכרטיס מוזן מקו לולאה (SLC) בלבד ואינו דורש V24.

מיועד לעבוד עם רכזות גילוי וכיבוי האש הכתובתיות של טלפייר.

נתונים טכניים עיקריים:

צריכת זרם מקסימלי במצב עבודה נורמלי עד280µA .

טמפ' עבודה – 10- מעלות עד 60 + מעלות.

705/805A-ADR-כרטיס כתובתי לחיבור עד 2 מבואות

כרטיס 805A-ADR הינו כרטיס INPUT עם יכולת כניסה של מבוא בודד.

כרטיס 705-ADR הינו כרטיס INPUT עם יכולת כניסה של עד 2 מבואות.

באמצעות כרטיס זה ניתן לקבל אינדיקציות מאביזרי הקצה לרבות, מפסקי זרימה של מערכות המתזים (S.F), ברזי מערכות המתזים (S.T), סטטוסים של מפוחים ודמפרים (השייכים למערכות ניהול העשן),  דיווחי פיקוח וסטטוסים ממאגרי מים, גלאי הצפה וכו'.

723-ADR- כרטיס כתובתי הכולל 2 מוצאים כתובתיים ומעגל מבוא בודד

כרטיס זה כולל 2 מוצאים (OUTPUT) ומבוא בודד (INPUT). כמו כן, קיים ממסר שמשויך למוצא מס' 1. המוצאים מיועדים להפעלות (V24 בזמן הפעלה) לרבות, צופרים, נצנצים, כיבויים, מערכות כריזה, מערכות פריאקש'ן וכו'.

מעגל המבוא נועד לקבל אינדיקציות מאביזרי הקצה לרבות, מפסקי זרימה של מערכות המתזים (S.F), ברזי מערכות המתזים (S.T), סטטוסים של מפוחים ודמפרים (השייכים למערכות ניהול העשן),  דיווחי פיקוח וסטטוסים ממאגרי מים, גלאי הצפה וכו'.

718/712 ADR- כרטיס כתובתי לחיבור עד 8 מבואות כניסה

כרטיס 712-ADR הינו כרטיס INPUT עם יכולת כניסה של עד 2 מבואות.

קיימת אפשרות הרחבה המאפשרת תוספת של 6 מבואות נוספים (718-ADR), ובסך הכול 8 מבואות.

באמצעות מבואות אלו ניתן לחבר יחידות קצה שאינן כתובתיות ובכך להציג אותם ברכזת גילוי האש הכתובתית כיחידת קצה כתובתית לכל דבר ועניין ע"י תיאור וכתובת כגון גלאי יניקה, גלאי קרן, גלאי להבה, גלאי גז וכו'.

לכרטיס מבואות מבוקרים מפני מקרה של קצר או נתק לאורך תוואי לולאת ההתקנים.

מיועד לעבוד עם רכזות גילוי וכיבוי האש הכתובתיות של טלפייר.

נתונים טכניים עיקריים:

צריכת זרם מקסימלי במצב עבודה נורמלי עד 300µA.

טמפ' עבודה- 10- מעלות עד 60+ מעלות

08-TLD- מכלול ל-8 מוצאים למערכת כתובתית

כרטיס זה הינו בסיס עם 8 מוצאים (OUTPUT) שמיועדים להפעלת נורות כגון מפה סינופטית. ניתן לשימוש בשלוש קונפיגורציות שונות: תוספת של כרטיס 16E-TLD ובכך להפוך את הכרטיס ל-24 מוצאים שמיועדים להפעלת נורות למפה סינופטית וכו'.

תוספת של כרטיס 8R-TLD שמאפשרת שימוש ב-8 ממסרים ("מגעים יבשים") לטובת ניתוקים של לוחות חשמל, הפעלת מפוחים, הורדת מעליות ושאר דיווחים.

תוספת של כרטיס 16E-TSM שמאפשרת 16 מבואות (INPUT) לטובת קבלת אינדיקציות מאביזרי הקצה לרבות, מפסקי זרימה של מערכות המתזים (S.F), ברזי מערכות המתזים (S.T), סטטוסים של מפוחים ודמפרים (השייכים למערכות ניהול העשן),  דיווחי פיקוח וסטטוסים ממאגרי מים, גלאי הצפה וכו'.

יש לציין כי מערכות המתזים מכילות ברז ולידו מפסק זרימה. ע"י כרטיס 705-ADR ניתן לקבל אינדיקציות משני אביזרי הקצה ע"י שימוש בכרטיס אחד.

לכרטיס יש אפשרות למבואות מבוקרים מפני מקרה של קצר או נתק לאורך תוואי לולאת ההתקנים.

מיועד לעבוד עם רכזות גילוי וכיבוי האש הכתובתיות של טלפייר.

נתונים טכניים עיקריים:

צריכת זרם מקסימלי במצב עבודה נורמלי עד200µA .

טמפ' עבודה  10- מעלות עד 60+ מעלות

TLD-7SUPER- מכלול מעגלים להפעלה ולקבלת סטטוסים

מארז זה כולל בתוכו 8 ממסרים למגעים יבשים, 8 INPUT לסטטוס עבודה ו-8 INPUT לסטטוס תקלה. מארז זה מיועד למערכות ניהול עשן.

מארז זה מיועד להפעלת 8 מפוחים/דמפרים ולקבלת משובים (משוב עבודה, משוב תקלה) מהמפוחים/דמפרים.

ADR-742- מכלול כתובתי למיתוג רמקולים

מכלול ADR-742 מוזן ומופעל מקו התקשורת להתקנים כתובתיים בלבד (SLC) ללא צורך בהזנת מתח

24Vdc  ומאפשר בקרת והפעלת רמקולים לכריזה כאשר הפעלת הרמקולים מבוצעת על ידי מטריצה

המיושמת ברכזת גילוי האש הכתובתית. פתרון זה מאפשר הפעלה כוללת ALL CALL של כל הרמקולים או הפעלה פרטנית בודדת או בקבוצות

 

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

אצטדיונים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים